Nerdo News – Episode 2 [1/20/2016]

nerdo news

Norah and Kevin discuss the Virtual Reality phenomenon, Pac Man, and get a new job.

Nerdopotamus
thenerdopotamus@gmail.com